Dizajn priaznivý pre biodiverzitu

Dizajn firemných areálov priaznivý pre biodiverzitu (Biodiversity-oriented design of business premises, BOP)je pragmatický prístup prispievajúci k ochrane biodiverzity. Prvky podporujúce biodiverzitu, napr. kvitnúce lúky, pásy krov, zelené strechy a vodné prvky poskytujú trvalý alebo dočasný domov pre miestnu faunu a flóru a prispievajú k vytváraniu siete stanovíšť pre druhy, biokoridorov a zelenej infraštruktúry.

Firemné areály priaznivé pre biodiverzitu sa svojím poslaním nelíšia od bežných areálov: ich hlavnou funkciou je umožniť ekonomické aktivity v súlade s ich poslaním, čo dizajn priaznivý pre biodiverzitu nijako neovplyvňuje. Na druhej strane, tento dizajn vytvára, okrem úžitku pre biodiverzitu, aj hodnotnejšie priestory pre pobyt zamestnancov na pracovisku.

Areál s hodnotou

  • Príspevok k ochrane biodiverzity: dizajn priaznivý pre biodiverzitu zlepšuje ekologické podmienky na konkrétnom mieste, ako aj v jeho okolí. Spoločnosť tak prispieva k ochrane biodiverzity, ako aj zvyšuje atraktívnosť svojich priestorov. Zároveň sa jedná o zmysluplné opatrenie v súlade so schémou environmentálneho manažérstva EMAS alebo normou ISO 14001.
  • Spoločenská zodpovednosť: firemné areály priaznivé pre biodiverzitu sú známkou toho, že spoločnosť orientovaná na budúcnosť pristupuje k starostlivosti o ľudí a životné prostredie zodpovedne a udržateľne.
  • Areál s väčším prínosom: Vhodný dizajn priaznivý pre biodiverzitu zvyšuje funkčnosť priestorov viacerými spôsobmi. Zelené strechy a vhodne vysadené dreviny prispievajú k ochladzovaniu prostredia (a šetria tak energiu), zlepšujú mikroklímu a zvyšujú atraktívnosť areálu (a kvalitu pobytu) pre zamestnancov či hostí.
  • Dobrá pracovná atmosféra: Dizajn priaznivý pre biodiverzitu ponúka vhodnú príležitosť pre zvýšenie citlivosti zamestnancov voči prírode, možnosť ich zapojenia do aktivít, zlepšenie pracovnej atmosféry a zvýšenie spolupatričnosti zamestnancov s pracovným prostredím a zamestnávateľom.

Cenný príspevok k ochrane biodiverzity!

Biodiverzita je pestrosť života. Na európskom kontinente je však priestoru pre živočíšne a rastlinné druhy stále menej - až 80 % povrchu využívame v súvislosti s urbanizáciou, cestnou infraštruktúrou, poľnohospodárskou a lesohospodárskou produkciou a priemyselnou činnosťou. Strata ekosystémov a druhov nepredstavuje len environmentálny problém. Výskumy naznačujú, že naša ekonomická činnosť, ako aj spoločnosť celkovo, sú v mnohých ohľadoch závislé od nepoškodenej prírody a ekosystémových služieb: príroda je napríklad zdrojom  cenných surovín, reguluje kolobeh vody, poskytuje ochranu pred pôdnou eróziou.

Firemné areály priaznivé pre biodiverzitu môžu prispievať k ochrane biodiverzity a zvyšovaniu kvality života zamestnancova  celej spoločnosti – čo sú hodnoty, ktoré nemôžeme podceňovať.

Pridajte sa ku konceptu BOP!

Pridajte sa ku konceptu BOP!

Radi by ste sa zapojili do našich aktivít? Kontaktujte nás!

EU LIFE BooGI-BOP

  • Tím ľudí v projekte LIFE BooGI-BOP ponúka firmám bezplatné poradenstvo o riešeniach, ktoré sú v ich situácii zmysluplné a realizovateľné.
  • Spoločnosti s viacerými prevádzkami majú možnosť pridať sa k pilotnej aktivite „Dizajn priaznivý pre biodiverzitu pre firmy s viacerými prevádzkami“. Otestujeme a štandardizujeme v nej postupy starostlivosti o tieto priestory a odskúšame viacero možností BOP.
  • Mestá a menšie samosprávy podporíme iniciatívou pre posilnenie zelenej infraštruktúry.
  • Prvky podporujúce biodiverzitu už sú súčasťou vašich areálov? Hľadáme tiež vhodné príklady, ktoré radi spropagujeme, aby poslúžili ako inšpirácia ďalším.
  • Rozširujeme aj zoznam realizátorov prírode blízkych riešení, ktorých odporučíme  spoločnostiam  v nadväznosti na prvotné posúdenie priestorov

V prípade záujmu kontaktujte niektorého z projektových partnerov!

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises