Areál Svatopetrska

Svatopetrská, Czech Republic
www.svatopetrska.cz

 

Areál Svatopetrska je komerčný areál určený pre administrativu, skladovanie a ľahkú výrobu. Areál spravuje společnost Top-in.cz, ktorá je súčásťou inovatívnej skupiny firem pôsobiacich v oblasti financovania, poradenstva, správy pohľadávok a majetku, geoinformatiky a inteligentných technologií najmä v Českej republike a na Slovensku.

Opis opatrení

Budova v štandarde energeticky pasívneho domu stojí na mieste bývalého brownfieldu. Extenzívna zelená strecha zachytáva a spomaľuje odtok dažďovej vody. Prebytočná voda je uskladnená v nádrži s objemom 22 m3 a je využívaná na zavlažovanie zelene v areáli.

Spevnené plochy v areáli sú vytvorené z vodopriepustného betónu alebo zámkových dlaždíc a na parkovisku sa nachádzajú vsakovacie dlaždice. V okolí budovy sú zatrávnené vsakovacie priehlbiny. Vďaka využitiu vody zo studne ušetria 400 m3 vody za rok, čo je asi 50 % spotreby vody v areáli.

K ochladzovaniu mikroklímy prispieva okrem prvkov umožňujúcich vsakovanie dažďovej vody tiež vegetačná strecha, popínavé rastliny na severnej fasáde, riečka pretekajúca areálom a vysadená zeleň.

Pozitívne vplyvy spojené s opatreniami

Pôvodne kompletne oplotený areál je dnes úplne otvorený verejnosti. Revitalizovaná riečka Ponávka poskytuje príjemné miesto pre oddych, posedenie pod stromami či neformálne jednania. Priamo areálom prechádza cyklotrasa. V areáli vznikli zelené plochy, ktoré lákajú množstvo drobného hmyzu, ktorý následne láka rozmanité druhy vtákov, v areáli na zelenej ploche pri Ponávke odpočívajú kačky.

Motivácia a ciele

Našim cieľom je do dosiahnutie čo najúspornejšej prevádzky budov a pritom zaistiť čo najvyšší komfort našim nájomníkom.

Charasteristika lokality / jestvujúce prírodné podmienky, výrazné štruktúry v okolí a pod.

Lokalita sa nachádza v pôvodne priemyslovej mestskej časti Brno – Juh, ktorá prechádza dynamickou premenou na pestrú mestskú časť v tesnej blízkosti centra mesta. Samotné mesto Brno je z troch strán obklopené zalesnenými kopcami, na juhu prechádza do rozsiahlej juhomoravskej nížiny. Mesto má pomerne rozmanité prírodné podmienky a miernu klímu, čo je dané jeho polohou medzi Českomoravskou vrchovinou a nížinami južnej Moravy.

Koncept údržby

Areál Svatopetrska zamestnáva dvoch pracovníkov údržby, ktorí sa venujú pravidelnej údržbe budov, technického zázemia a ostatných vonkajších plôch vrátane zelene. Starostlivosť o zeleň predstavujú pravidelné kontroly stavu rastlín a stromov vzhľadom na ročné obdobie. Starostlivosť o zelenú strechu spočíva v občasnom vytrhávaní náletových rastlín a kontrole stavu suchomilných rozchodníkov. Starostlivosť je venovaná aj údržbe vsakovacích vegetačných zníženín okolo budov a popínavých rastlín.

Zurück

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises